Vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) představuje aktuální přístup v oblasti vzdělávání, který aplikuje základní principy a témata udržitelného rozvoje do vzdělávání všech typů a úrovní. VUR ve vzdělávání výrazně akcentuje především propojování souvislostí a vzájemnou interakci mezi ekonomickými, sociálními, environmentálními, ale i právními aspekty rozvoje, je významně interdisciplinární povahy a široce se opírá o společenskovědní disciplíny. Mezi témata VUR se řadí například aktivní občanství, zmírňování chudoby, bezpečnost, lidská a občanská práva, udržitelná spotřeba a výroba, odpovědnost v lokálních i globálních souvislostech, zdraví, environmentální šetrnost a řada dalších. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v metodách i tématech navazuje na rozšířenější environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Na zasedání na vysoké úrovni zástupců ministerstev životního prostředí a školství členských států EHK OSN ve Vilniusu, které se konalo 17. - 18. března 2005, byla přijata Strategie EHK OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, která poskytuje základní rámec pro prosazování vzdělávání a výchovy k udržitelnému rozvoji ve všech členských zemích EHK OSN (včetně ČR) s ohledem na priority, specifické potřeby a podmínky každé z členských zemí. Strategie je současně koncipována jako příspěvek regionu EHK OSN k Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnosti, které koordinuje UNESCO pro léta 2005 – 2014. Kontaktním místem pro spolupráci na implementaci "Vilniuské strategie" je v České republice Ministerstvo životního prostředí.

Dne 9. července 2008 přijala vláda České republiky Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015), která stanovuje priority a strategická opatření v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) pro období 2008 až 2015. Strategie bude realizována prostřednictvím Akčních plánů, které stanoví konkrétní aktivity v jednotlivých strategických oblastech a odpovědnosti za jejich plnění. Akční plány zpracovává Pracovní skupina pro VUR při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, ve které jsou kromě zástupců resortů i zástupci vysokých škol, NNO a dalších vzdělavatelů. Realizaci Strategie koordinuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Strategie se hodlá soustředit především na rozvoj kompetencí vzdělavatelů na všech stupních vzdělávání (v rámci předškolního, základního a středního, vyššího odborného, vysokoškolského i dalšího vzdělávání), rozvoj kompetencí příjemců vzdělávání a dostatečnou a dostupnou nabídkou vzdělávacích programů.