Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace v gesci MŽP:

Tento seznam uvádí pouze kvalifikace v gesci MPŽ. Všechny schválené kvalifikace a jejich hodnotící a kvalifikační standardy, seznam autorizovaných osob oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti, stejně jako požadavky na autorizované osoby jsou dle § 6 zákona č. 179/2006 Sb. uvedeny v Národní soustavě kvalifikací.

Pro žadatele o uznání profesní kvalifikace

Pokud má občan zájem získat osvědčení o uznání dílčí kvalifikace, osloví autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci od ústředního orgánu (ministerstva) pro danou dílčí kvalifikaci a přihlásí se na zkoušku. Průběh konání zkoušky a vypracování záznamu o provedené zkoušce stanovuje § 18 citovaného zákona ve znění platných vyhlášek.

Pokud žadatel splní všechny požadavky dané hodnotícím standardem, vydá mu autorizovaná osoba osvědčení o uznání dílčí kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno - hradí se autorizované osobě, která zkoušku organizuje.

Nový zákon tedy umožní získat osvědčení o uznání tzv. dílčí kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Význam dílčích kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání.

Více informací naleznete na stránkách MŠMT a Národní soustavy kvalifikací.

Pro žadatele o udělení autorizace

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace.

Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo právnická osoba vykonávající činnost školy, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Splnění podmínek prokazuje žadatel o udělení autorizace autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání.

Autorizaci ministerstvo uděluje na základě vyplněné žádosti a splnění podmínek uvedených v § 10 (pro fyzické osoby nebo pro podnikající fyzické osoby), resp. §11 (pro právnické osoby a školy) zákona 179/2006 Sb.

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojených s agendou udělování autorizace. Pro udělení každé autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500,- Kč.

Poplatek je možné zaplatit na bankovní účet 19-7628001/0710, variabilní symbol se skládá ze dvou částí: kódu 3711 a prvních 6 číslic Vašeho IČO (tedy např. je-li IČO 12345678 pak bude VS 3711123456), v případě fyzické osoby, která nemá přidělené IČO, pak datum narození ve formátu rrmmdd (např. žadatel narozený 31.3.1966 uvede VS 3711660331)

Žádost o autorizaci můžete vytvořit v Informačním systému pro kvalifikaci a autorizaci (ISKA), který je k dispozici na adrese https://iskaapl.msmt.cz/iska/clickonce/publish.htm. Rozcestník s užitečnými informacemi o ISKA, vč. manuálu pro použití, naleznete na adrese https://iskaweb.msmt.cz/

Žádost a ostatní povinné doklady je třeba zaslat do datové schránky MŽP nebo v listinné formě na adresu MŽP, Odbor finančních a dobrovolných nástrojů.
Kontaktní osobou pro autorizaci dle zákona 179/2006 Sb. je Mgr. Jitka Burianová, Samostatné oddělení politiky a strategií ŽP.

Vzory vybraných povinných příloh k žádosti o udělení autorizace:

pro fyzické osoby:

pro podnikající fyzické osoby:

pro právnické osoby:

pro školy: