Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Z programu je poskytována podpora opatření vyplývajících z plánovacích a koncepčních dokumentů (plánů péče o zvláště chráněná území, souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a vybrané ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů), a dále je podpora zaměřena na opatření přispívající k adaptaci krajiny na změnu klimatu, v členění na opatření ve vodních, nelesních a lesních ekosystémech. Program zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí ČR spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Z programu lze realizovat investiční opatření s délkou realizace max. 5 let. Program umožňuje podporu do výše 100 % vynaložených nákladů. Maximální výše podpory na projekt mimo vodní ekosystémy činí 250 tis. Kč, v rámci vodních ekosystémů je maximální výše podpory 1 mil. Kč. Žádosti o podporu stavebních akcí jsou přijímány celoročně, příjem ostatních žádostí probíhá od 1. března do 30. září aktuálního roku. Žadatelem mohou být fyzické a právnické osoby, územní samosprávné celky (obce i kraje), nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.

Další informace o programu naleznete zde.