EIA - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ doručované veřejnou vyhláškou -„Zefektivnění technologie úpravy suroviny - pískovna Milhostov“

Publikováno: 10.10.2018

Kategorie I, bod 79. - Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (25 ha) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (1 mil. t/rok). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (25 ha) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (1 mil. t/rok). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (150 ha).

Předmětem záměru je změna technologie úpravy z úpravy suchou cestou na úpravu mokrou tzn. s využitím rozplavování, praní, sprchovaného třídění. Surovina na ložisku Milhostov obsahuje cca 15 % odplavitelných jílových částic a v rostlém stavu je použitelná pouze pro zemní práce (násypy, terénní úpravy). Aby finální výrobky odpovídaly požadavkům jakostní třídy ČSN EN 13139 (Kamenivo pro malty) nebo 12620 (Kamenivo do betonu) bude surovina upravována mokrým procesem. Protože na ložisku Milhostov není souvislá hladina podzemní vody a bude zde probíhat suchá těžba, bude technologická voda čerpána a doplňována z vodního zdroje, který těžební organizace odkoupila od společnosti CHEVAK a.s. Povolení k odběru vody z vodního zdroje vydal MěÚ-OŽP v Chebu dne 21.11.2016 pod č.j.: MUCH 89862/2016, vodovodní přípojka byla na základě Stavební povolení (MěÚ Cheb, č.j.: MUCH 88915/2016, 10.1.2017) pro stavbu vodního díla „Obnova pískovny – vodovod, čerpací stanice a jímací objekt, k.ú. Milhostov, obec Milhostov“ již vybudována a následně i zkolaudována (Kolaudační souhlas, MěÚ Cheb, č.j.: MUCH 58556/2017, 24.7.2017).

Stáhněte si...