Ochrana osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) zpracovává na základě zvláštního zákona následující osobní údaje:

Osobní údaje o zaměstnancích

 • Účel zpracování
  Ministerstvo v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy zaměstnanců. Ministerstvo dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu platu zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.
 • Kategorie osobních údajů
  Osobní spisy zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu zaměstnání.
 • Příjemci osobních údajů
  Osobní údaje zaměstnanců vztahující se k pracovněprávnímu vztahu ministerstvo nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů ministerstvu předává orgánům finanční či sociální správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon.
 • Doba uchování
  Osobní údaje v osobních spisech zaměstnanců ministerstva zpracovává pouze po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů ministerstvo zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Osobní údaje o dalších osobách

 • Účel zpracování
  Ministerstvo pro potřebu kontrolního, správního, registračního nebo jiného řízení zpracovává osobní údaje fyzických osob, které jsou účastníky těchto řízení.
 • Kategorie osobních údajů
  Pro potřeby uvedených řízení ministerstvo zpracovává identifikační údaje a další osobní údaje, jež se vztahují k předmětu řízení.
 • Příjemci osobních údajů
  S výjimkou postupování věci jiných orgánům veřejné správy ministerstvo tyto osobní údaje nikomu nepředává.
 • Doba uchování
  Uvedené osobní údaje ministerstvo zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.