Ochrana klimatu a energetika

Změna klimatu je závažným environmentální, ekonomickým a společenským problémem, který vyžaduje naši pozornost.

Pro získání vědeckých podkladů ke změně klimatu vznikl Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). Tohoto panelu se účastní vědci a instituce z celého světa. Jejich výsledky pak slouží jako podklad pro politická jednání a následná rozhodnutí. Nejvýznamnějším krokem pro mezinárodní ochranu klimatu bylo přijetí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. V roce 1997 k ní byl přijat tzv. Kjótský protokol. V prosinci 2015 byla v Paříži schválena nová smlouva o ochraně klimatu, tzv. Pařížská dohoda, kterou akceptovaly všechny smluvní strany Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a zavázaly se snižovat emise skleníkových plynů tak, aby přispěly k dosažení cíle udržení nárůstu průměrné globální teploty alespoň pod hranicí 2° C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí.

EU a jejích 28 členských států se v rámci tzv. klimaticko-energetického balíčku zavázalo snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání s rokem 1990.

Dle poslední inventury (PDF, 54 kB) činily v roce 2014 úhrnné emise skleníkových plynů 123,7 mil. tun CO2ekv., což odpovídá snížení o 36,7 % oproti roku 1990. Meziročně došlo k poklesu emisí o 3,7 %, což představuje snížení o přibližně 4,7 miliónů tun oproti roku 2013.

Na snížení emisí se v rámci EU výrazně podílí systém evropského obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), který sdružuje největší emitenty odpovídající za přibližně 45 % celkových vypouštěných emisí skleníkových plynů v Evropě. Hlavním strategickým dokumentem České republiky v oblasti změny klimatu je Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR z roku 2004. V říjnu 2015 byla vládou schválená Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (adaptace na negativní dopady změny klimatu). V současnosti probíhá příprava materiálu Politika ochrany klimatu v ČR (snižování emisí skleníkových plynů), který by měl být předložen ke schválení vládě v roce 2016.

Aktuální informace ohledně trendu snižování emisí skleníkových plynů v ČR, adaptace na změnu klimatu, příslušných politik a opatření a problematiky financování klimatických opatření lze dohledat v 6. národním sdělení ČR, respektive ve 2. dvouleté zprávě ČR k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu.

Jedním z hlavních cílů v oblasti energetiky je zajištění energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Současné znění Státní energetické koncepce předpokládá, že bezpečné dodávky energie za přijatelnou cenu budou garantovány přednostním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů při využití nejlepších dostupných technologií a způsobem maximálně šetrným k životnímu prostředí. Poklesem výroby v souvislosti s ekonomickou transformací, změnou skladby zdrojů energie či růstem energetické efektivity postupně dochází ke snižování spotřeby energie.

Podpora využití obnovitelných zdrojů energie je ustanovena v zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a je prováděna především podporou výkupních cen elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie.