Národní programy

Z národních zdrojů Ministerstva životního prostředí je možné stejně jako v minulých letech čerpat podporu z Programu péče o krajinu (opatření zaměřená na ochranu krajiny proti erozi, udržení kulturního stavu krajiny, podporu druhové rozmanitosti, péče o zvláště chráněná území a ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v předmětných územích). Do Programu revitalizace říčních systémů, který byl zaměřen na obnovu vodních zdrojů a přírodního prostředí užívaných člověkem, již není možné podat žádost.