Jednotný informační systém životního prostředí

Efektivní rozhodování a uplatňování nástrojů environmentální politiky je podmíněno dostupností kvalitních a včasných informací. Přestože je informační základna rezortu životního prostředí neuvěřitelně široká, organizace, systémový sběr, vytěžování dat z různých zdrojů a jejich následná ověřitelnost jsou zásadními problémovými okruhy, které se v současnosti řeší. Součástí většiny projektů, jejichž cílem je budovat nebo rozvíjet informační systémy (IS) rezortních organizací, jsou definované služby, poskytované především pomocí webového rozhraní. IS tedy neslouží jen ke shromažďování informací o životním prostředí, ale také k jejich názornému zpřístupňování, agregovanému zpracování, prezentaci i k plnění některých povinností.

Informační systémy rezortu jsou vesměs organizačně soustředěny do jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP), protože povinnost MŽP zabezpečovat a řídit JISŽP vyplývá z odstavce (4) § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR (tzv. kompetenčního zákona). JISŽP je v současné podobě spíše jakýmsi teoretickým konceptem charakteru distribuované databáze, jak je uvedeno v evidenčním listě IS o ISVS (o informačních systémech veřejné správy), a tvoří tak spíše jednotnou informační soustavu pro životní prostředí. JISŽP slouží k poskytování správních a informačních služeb a slučuje v sobě všechny neprovozní informační systémy rezortu MŽP včetně infrastruktury, systému řízení a plošného monitoringu na celém území České republiky, a to i v návaznosti na mezinárodní dohody.
JISŽP v současné době představuje formální označení pro soustavu samostatných informačních systémů vztahujících se k problematice životního prostředí. Tyto subsystémy jsou architektonicky navrženy, implementovány a provozovány jako samostatné dílčí informační systémy bez přímé integrace na společné referenční prostředí.
Účelem JISŽP je pořizování, správa, hodnocení dat a poskytování informací v oblasti životního prostředí. JISŽP spravuje obecně platná data, která jsou jednak přebírána od externích subjektů a jednak jsou pořizována i vlastní činností provozovatele IS.

V souvislosti s aktivitami Ministerstva vnitra v oblasti eGovernmentu se uskutečnilo ohlášení agend MŽP a jejich registrace do systému Registru práv a povinností. Nyní probíhá oznamování působnosti ke všem agendám, ve kterých má MŽP definovanou působnost. To zajistí oprávněnost přístupu k referenčním údajům prostřednictvím Informačního systému základních registrů státní správy. Informační toky uvnitř JISŽP tak budou formalizovány a v potřebné míře elektronizovány.