CEframe

Na projektu CEframe (Central European Flood Risk Assement - Koncepce harmonizace protipovodňové ochrany v přeshraničních povodích) se podílejí partneři z Rakouska, Slovenska, Maďarska a České republiky. Hlavním partnerem je Dolnorakouská zemská vláda. Během tří let by měli být provedené práce v hodnotě 3,5 milionů eur, z toho 0,5 milionu eur je navrhováno k realizaci na české straně hraničního povodí řeky Moravy a Dyje. V březnu 2009 v rámci 2. výzvy pro projekty z OP Central Europe byl projekt přihlášen ke spolufinancování z Evropské unie, které se pro ČR může pohybovat v maximální výši 85% nákladů.

Náplň projektu se zabývá sjednocováním přístupů povodňové ochrany a prevence na mezinárodním povodí Dunaje mezi státy Rakousko, Česko, Slovensko a Maďarsko.
Jednotlivé aktivity pracovních balíčků z většiny implementují Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik nebo se směrnicí úzce souvisejí.

V březnu 2010 byl projekt schválen a byla podepsána smlouva o dotaci. Projekt byl formálně zahájen v dubnu 2010 a v následujících 36 měsících budou realizovány práce na následujících tématech:

  1. Evidence aktuálního stavu úprav vodních toků a protipovodňových opatření,
  2. Aktualizace záplavových území vč. vyhodnocení scénářů povodňových nebezpečí
  3. Evidence potenciálních povodňových škod
  4. Stanovení povodňových rizik
  5. Posouzení možných variant řešení a návrh plánů pro zvládání povodňových rizik

Na realizaci spolupracuje Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. pobočka Brno, Povodí Moravy, s.p., a Český hydrometeorologický ústav.