2. plánovací období

Proces plánování v oblasti vod se v současné době řídí ustanovením vodního zákona v Hlavě IV, plánování v oblasti vod, a prováděcími právními předpisy vyhláškou č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí a vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Aktuálně je tato činnost prováděna podle ustanovení § 25 vodního zákona prostřednictvím pořizování Národních plánů povodí (NPP ČR) a Plánů dílčích povodí (PDP ČR), které obsahují programy opatření usměrněné pro potřeby dílčích povodí. Plány dílčích povodí, pro které se jednotlivé plány připravují, jsou definovány vyhláškou č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.

Koordinace na mezinárodní úrovni je zprostředkována prací mezinárodních komisí v jednotlivých mezinárodních povodích. Česká republika je součástí tří mezinárodních povodí, konkrétně mezinárodního povodí Labe, Odry a Dunaje. Pro tato tři povodí jsou pořizovány mezinárodní plány povodí.