1. plánovací období

Proces plánování v oblasti vod se v 1. plánovacím obdobím řídil ustanovením vodního zákona v Hlavě IV, plánování v oblasti vod, a prováděcími právními předpisy - vyhláškou č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění a vyhlášky č. 390/2004 Sb., vyhláškou č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, která od 1. května 2005 zrušila předchozí vyhlášku č.140/2003 Sb.

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát. Tato činnost byla prováděna podle ustanovení § 25 odst. 2 vodního zákona prostřednictvím pořizování Plánu hlavních povodí České republiky (PHP ČR) a plánů oblastí povodí (POP), které obsahují programy opatření usměrněné pro potřeby oblastí povodí. Oblasti povodí, pro které se jednotlivé plány připravovaly, byly definovány vyhláškou č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.

Ustanovení § 25 vodního zákona bylo rozšířeno na základě bodu 3. usnesení vlády ČR ze dne 23. května 2007 č. 562, k Plánu hlavních povodí ČR, o zpracování plánů mezinárodních povodí. Tyto plány zpracovávalo Ministerstvo životního prostředí a plány odpovídly závazkům přijatým na vysoké politické úrovni, a to vodními řediteli států Evropské unie zodpovědnými za implementaci Rámcové směrnice.